Criteria voor toelating

Voor creatieve, gemotiveerde, intelligente kinderen
 
Wanneer Leonardo-onderwijs?

Uw zoon of dochter:

 • heeft kenmerken van hoogbegaafdheid (volgens de definitie van Joe Renzulli & Franz Mönks, Triadisch Interdependentiemodel);
 • is bewezen hoog intelligent onderzocht met een COTAN-genormeerde test*, zoals de WISC-V-NL, KIQT+, WPPSI-IV-NL of IDS-2, die zicht geeft op zowel de verbale als de praktische mogelijkheden;
 • heeft een totale intelligentiequotiënt waarvan het 95%-betrouwbaarheidsinterval een score van 130 of meer omvat;
 • wordt onvoldoende uitgedaagd in (de plusklas van) het reguliere onderwijs;
 • heeft creatief denkvermogen;
 • is gemotiveerd en gefascineerd door nieuwe leerstof;
 • wordt verwezen door de huidige basisschool (uit het dossier blijkt dat de verwijzende school handelingsverlegen is en geen passende omgeving kan bieden

*) Het CHC-model (Cattell-Horn-Carroll) wordt gezien als meest omvattende en empirisch ondersteunde model voor intelligentie op dit moment. Hieruit volgen 5 brede factoren (redeneren, ruimtelijk inzicht, geheugen, verwerkingssnelheid en vocabulaire) die een positieve correlatie hebben met de g-factor (wat wij onder ‘intelligentie’ verstaan).  Als toelatingscommissie van Leonardo (TCL) ontvangen we dan ook graag informatie vanuit onderzoek omtrent deze 5 brede factoren. Deze gegevens heeft de TCL nodig om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de leerling en te onderzoeken in hoeverre het Leonardo-onderwijs aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling.   Er zijn reeds intelligentietesten beschikbaar die tevens COTAN-genormeerd zijn, die deze 5 brede factoren in kaart brengen. Als TCL hebben wij dan ook de voorkeur voor onderzoek met deze instrumenten (zoals WISC-V-NL, WPPSI-IV-NL of IDS-2). De KIQT+ is een intelligentietest voor kinderen tussen de 5;0 en 10;11 jaar oud voor kinderen met een vermoeden van een hoge intelligentie. Deze test brengt door de afname van 3 subtesten het volgende in beeld: fluide redeneren, visueel ruimtelijk en kwantitatief redeneren. Als TCL willen we bij een leerling waarbij de KIQT+ wordt ingezet als meetinstrument, aanvullende informatie ontvangen over:  - de taalontwikkeling en taalvaardigheden - het (werk)geheugen - de verwerkingssnelheid / omgang met tijdsdruk - observatiegegevens van de onderzoeker en de school, een pure uitdraai van de KIQT+ -rapportage is onvoldoende.  Bovenstaande informatie kan aangevuld worden met onderzoeksgegevens (bijv. onderdelen van de WISC-V-NL, WPPSI-IV-NL of IDS-2) of door middel van verslaglegging van de school & onderzoeker.

 


Advies toelatingscommissie Leonardo

Toelating vindt plaats na een positief advies van de TCL (toelatingscommissie).
Het is mogelijk dat de commissie een proefplek adviseert. Indien dit het geval is zullen de volgende onderwerpen aan bod komen bij het evalueren van deze proefplek:

Gegevens:

 • m.b.t. de aansluiting bij ontwikkelingsgelijken in de Leonardo-groep;
 • m.b.t. het aankunnen van het niveau van de opdrachten in de groep;
 • m.b.t. het profiteren van het aanbod in de Leonardo-groep (geen bovenliggende belemmerde factoren die dit voorkomen zoals SEO, leerstoornissen, aandachts- of gedragsproblemen);
 • m.b.t. het behalen van individuele doelen;
 • m.b.t. beperkingen waardoor het onderwijs aan medeleerlingen van de Leonardo in het geding komt (hoe gaat het met dit kind in deze groep);
 • m.b.t. contact met de leerkracht (hoe gaat het met dit kind, in deze groep, bij deze leerkracht).