Passend onderwijs


Leerlingen optimaal volgen en begeleiden
 
Op de Regenboog volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen nauwgezet. We begeleiden waar we moeten en zorgen waar we kunnen.
  
Leerlingvolgsysteem

We monitoren elk kind op de Regenboog. We doen dit met observaties, vragenlijsten, gesprekken en toetsen. Zo nemen we twee keer per jaar Cito-toetsen af voor rekenen, woordenschat, spelling, lezen en leesbegrip. Alle gegevens verzamelen we in ons leerlingvolgsysteem. Daarmee houden we zicht op de ontwikkeling van uw kind. Maar het maakt ook duidelijk waar extra hulp nodig is en wat de leerkracht kan verbeteren in het onderwijsprogramma. Dit continu onderzoeken en evalueren van ons onderwijs vinden we belangrijk om elk kind de beste zorg te geven.

Zorg op maat

Als leerlingen passend onderwijs nodig hebben, bieden we deze op De Regenboog. Daartoe zijn we – net als alle andere basisscholen in Nederland – verplicht. Zorg op maat bieden we vanaf het moment dat een kind bij ons op school komt, maar kunnen we ook na verloop van tijd inzetten. Als blijkt dat een leerling extra zorg nodig heeft, nemen we altijd contact op met de ouders. Gezamenlijk bekijken we de mogelijkheden. Soms is extra hulp binnen of buiten de school voldoende, soms is het beter om te kiezen voor een school met een ander leerconcept of een speciale basisschool. In sommige gevallen kan het verstandig zijn uw kind een jaar langer in de groep te houden of een jaar te versnellen.

Zorgondersteuningsteam 

Onze intern begeleider Anita Uittenbogaart is 3 dagen per week aanwezig.  Samen met de groepsleerkrachten bekijkt zij wat nodig is om het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af t stemmen op de groep en of individuele leerling. Meerdere keren per jaar spreekt de groepsleerkracht met de intern begeleider alle leerlingen door. Dan komen gedrag, onderwijsbehoeftes, sterke kanten en werkpunten aan bod. IB’er en groepsleerkracht maken samen ook de interventieplannen en zetten de specifieke onderwijsbehoeftes van  kinderen op papier. Op die manier dragen we zorg voor continuïteit en krijgt ieder kind wat het nodig heeft.