Ons onderwijs


Het team van de Regenboog werkt aan onderwijskwaliteit. Overtuigd kiezen we daarbij voor de volgende werkconcepten:

Taal is de basis

Goed taalonderwijs vormt de basis onder onze aanpak. Op de Regenboog draait alles om taal, taal, taal. Kinderen die goed Nederlands kunnen spreken, schrijven, lezen en gebruiken, hebben meer kansen op een mooie toekomst. En dus werken wij gericht aan goede resultaten op taal. Kinderen die extra ondersteuning kunnen gebruiken, krijgen dat op de Regenboog. Met extra taallessen bijvoorbeeld, of extra woordenschatonderwijs. Als het nodig is, trainen we ook de ouders.

Positive Behavior Support (PBS)

Hoe willen we dat onze leerlingen zich gedragen in en om de Regenboog? Met PBS werken we daaraan. We gebruiken PBS om: duidelijk te maken welk gedrag we verwachten, gewenst gedrag te bevorderen en ongewenst gedrag te ontmoedigen. Op de Regenboog zijn we ervan overtuigd dat PBS ons helpt een veilig onderwijsklimaat te realiseren voor álle kinderen. Een klimaat dus waarin ze tot hun recht komen en fijn kunnen leren, werken en spelen. In het kader van PBS werkt de Regenboog intensief samen met ouders en instanties.

Werkconcept Critical Skills (WCS)

Natuurlijk: uw kind leert op de Regenboog lezen, schrijven, rekenen en veel meer. Hóe we dat doen, baseren we op het Werkconcept Critical Skills. Bij WCS gaat het om enthousiasme, vaardigheden, eigenschappen, tools en werkprocedures. Daardoor vinden we het op de Regenboog bijvoorbeeld belangrijk dat we leerlingen échte, uitdagende vraagstukken voorleggen. Dat we leren met persoonlijke doelen en realistische resultaten, leren van en met elkaar, leren door ervaringen op te doen en daarop te reflecteren. Een belangrijk aspect van WCS is het trainen van 21e eeuwse vaardigheden en het inzetten van 21e eeuwse tools. Het uiteindelijke doel is plezier in leren, voor iedereen. WCS is op onze school in ontwikkeling. 

Handelingsgericht werken

Ieder kind op de Regenboog verdient onze aandacht en zorg. We realiseren dit bijvoorbeeld door handelingsgericht te werken. We stemmen ons onderwijs én onze pedagogische aanpak af op de mogelijkheden en behoefte van uw kind. Dat doen we door een afweging te maken tussen observaties in de klas, resultaten van gemaakt werk en kindkenmerken. De groepsleerkracht is eindverantwoordelijk en wordt bijgestaan door een intern begeleider, orthopedagoog of eventueel externe deskundige. Samen zorgen we ervoor dat uw kind precies krijgt wat het op school nodig heeft.